Банк развития Казахстана
  • kz

2020 жылға корпоративтік оқиғалардың күнтізбесі

Корпоративтік оқиға (іс-шара) Өткізу күні
1 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 28 қаңтар
2 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 1 ақпан
3 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 22 ақпан
4 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 23 ақпан
5 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 24 ақпан6 4-ші транштың еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 23 наурыз
7 2018 жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну 1 мамырға дейін
8 8-ші транштың еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 4 мамыр
9 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 25 мамыр
10 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 31 мамыр
11 Банктің жалғыз акционері бекіткен 2018 жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті ұсыну 1 маусымға дейін
12 2019 жылдың 1-ші тоқсанына аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну есепті тоқсан өткеннен кейін 45 күн ішінде
13 Standard & Poor’s рейтингтік агенттігімен Эмитенттің рейтингін қайта қарау бойынша жыл сайынғы кездесу бірінші жартыжылдық ішінде
14 Еурооблигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 3 маусым 
15 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 6 маусым
16 6-шы транштың еурооблигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 10 маусым
17 7 транштың еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 14 маусым
18 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 29 маусым
19 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 28 шілде20 Fitch Ratings, Moody’s Investors Services рейтингтік агенттіктерімен Эмитент рейтингін қайта қарау бойынша жыл сайынғы кездесулер бірінші жартыжылдық ішінде
21 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 1 тамыз
22 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 22 тамыз
23 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 23 тамыз
24 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 24 тамыз
25 2019 жылғы 2-ші тоқсандағы аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну ішінде Есепті тоқсан өткеннен кейін 45 күн
26 4-ші транштың еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 23 қыркүйек
27 2019 жылғы 3-ші тоқсандағы аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну ішінде Есепті тоқсан өткеннен кейін 45 күн
28 8-ші транштың еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 4 қараша
29 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 25 қараша
30 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 30 қараша
31 Еурооблигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 3 желтоқсан
32 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 6 желтоқсан
33 6-шы транштың еурооблигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу 10 желтоқсан
34 7 транштың еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу 14 желтоқсан
35 Облигациялар бойынша теңгедегі купондық сыйақы төлеу 29 желтоқсан
36 Банк қызметі шеңберінде ақпараттық оқиғалардың туындауына қарай баспасөз релиздерін тарату, баспасөз брифингтер өткізу жыл бойы тұрақты түрде
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ болып табылады. Осыған байланысты, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-бабының 4-тармағына сәйкес барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді.  Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұқсан келтірмейтін және шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.