Банк развития Казахстана
 • kz

Бос орындар, тағылымгерлерге арналған ақпарат

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос орындарға орналасуға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос тұрған орынның талаптарына жауап берсе, біз сізбен міндетті түрде хабарласамыз.

Лауазымдық міндеттері:
 • Банктің бюджетін қалыптастыру және түзету мақсатында Банктің бюджетін жоспарлау тәртібін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжатына сәйкес Банктің жауапты құрылымдық бөлімшелерінен тиісті кезеңге арналған Банк бюджетінің бекітілген баптары бойынша жоспарлы/түзетілетін көрсеткіштерді жинау;
 • Банктің жоспарланған қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында Банк бюджетін қалыптастыру және түзету;
 • Банк бюджетінің бекітілген баптарын бақылау мақсатында Банк бюджетінің орындалуы бойынша есептілікті қалыптастыру және талдау;
 • жұмыс процесін оңтайландыру мақсатында Банктің бюджеттеу бойынша ішкі есептілігін автоматтандыру бойынша ұсыныстар дайындау;
 • акционердің бюджеттің кейбір әкімшілік шығыстарын нормалау туралы талаптарын сақтау мақсатында жалпы әкімшілік шығыстар бойынша нормаларды (лимиттерді) әзірлеу, бекіту және бақылау, Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде әкімшілік шығыстардың нормативтері мен лимиттері бойынша деректерді енгізу, жаңарту және бақылау;
 • Банктегі басқарушылық есептіліктің кешенді жүйесін ұйымдастыру – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ есептілігі» деректер қорын дамытуды қамтамасыз ету, Банктің басқарушылық есептілігінің құрылымын және мазмұнын жетілдіру және оңтайландыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу;
 • басқарушылық есептілікті дайындау – Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқармаға бекітілген ішкі басқарушылық есептілікті уақтылы және сапалы дайындауды қамтамасыз ету және оны Банктің уәкілетті органдарына беру, жасалатын есептілік нысандары (таратып жазу, ашу және т. б.) бойынша қажетті қосымша ақпаратты, Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды дайындау.
 • жоспарды әзірлеу, келісу, бекіту және түзету Стратегиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін Банкті дамыту

Үміткерге қойылатын талаптар: 
 • экономика, қаржы немесе бизнес-басқару (менеджмент) саласындағы жоғары білім-кемінде
 • кәсіби саладағы жұмыс өтілі - кемінде 3 жыл, Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (қаржы салалары, институттар және/немесе мемлекеттік басқару органдары құпталады) - кемінде 2 жыл
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, оның ішінде банк, қаржы қызметі мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді білу
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін, ақпараттық банк жүйелерін (Colvir және т. б.) меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы)
 • бюджеттеу және басқарушылық есептілік бойынша архитектураны сенімді пайдалану және қалыптастыру дағдылары
Жеке қасиеттері:
 • Нәтижеге бағдарлану
 • Клиентке бағдарлану
 • Өзара қарым-қатынас дағдылары
 • Аналитикалық ойлау
 • Тиімді өзара әрекеттесу
 • Проактивтілік

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Талаптар:
 • жоғары экономикалық немесе қаржылық білім;
 • қаржы саласында халықаралық біліктіліктің болуы - CFA немесе ACCA немесе FRM немесе CCRM.
 • мекеменің тиісті бейініндегі жұмыс тәжірибесі: жалпы еңбек өтілі – 3 жылдан кем емес;
 • қаржы, экономика саласындағы білім мен дағдылар;
 • банк қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын білу;;
 • кредиттік тәуекелдерді басқару және/немесе инвестициялық жобаларды талдау, немесе кәсіпорындарды қаржылық талдау және/немесе бизнес/компания құнын бағалау дағдылары.;
 • корпоративтік контрагенттер бойынша кредиттік тәуекелді (дефолт ықтималдығын) бағалау дағдылары;
 • бухгалтерлік және басқару есебінің негіздерін, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын (атап айтқанда ҚЕХС 9) білу;
 • ағылшын тілін білу;
 • операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу
Міндеттері:
 • корпоративтік контрагенттердің күтілетін кредиттік ысыраптарды (Expected Credit Loss, ECL) және күтпеген ысыраптарды (Unexpected loss, UL) бағалау модельдерінің нормативтік және әдіснамалық құжаттамасын әзірлеуге және жетілдіруге қатысу (оның ішінде олардың валидациясы мен стресс-тестілеуге қатысты;
 • дефолт ықтималдығын бағалау модельдерінің нормативтік және әдіснамалық құжаттамасын (Probability of Default, PD), дефолт кезіндегі шығындар деңгейін (Loss Given Default, LGD), дефолт кезіндегі талаптар сомасын (Exposure at Default, EAD) әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;
 • Департамент құзыреті шеңберінде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес провизияларды (резервтерді) есептеу мәселелері бойынша нормативтік және әдіснамалық құжаттаманы әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;
 • Банк ВНА сәйкес Pit PDs, EСL, UL және Credit VaR көрсеткіштерін есептеу;
 • кредиттік тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау және ішкі кредиттік рейтингті есептеу валидациясы, кешенді көшпелі мониторинг жүргізу шеңберінде банктің ішкі актілеріне сәйкес корпоративтік контрагенттерді топтастыру белгілерін және өтелетін кредиттік құралдар бойынша өзге де мәселелерді тексеру.;
 • Департамент құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат, Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның және өзге де ұйымдардың сұрау салуларына жауаптар дайындау;
 • Банк провизияларына теріс әсер етуі мүмкін ықтимал гипотетикалық сценарийлерді ескере отырып, қарыз алушының/кредиттік құралдың тәуекел-бейініне (сатысына, провизияларына, рейтингіне) әсер ету тұрғысынан кредиттік портфель провизияларын есептеудің стресс-тестілерін жүргізу;
 • Банктің инвестициялық портфелінің корпоративтік клиенттері үшін эмитенттің қаржылық жағдайы туралы қорытынды ұсыну (мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезіндегі елдерді қоспағанда)
 • Банк сараптамасы кезеңінде жеке активтер бойынша болжамды провизияларды есептеуді, мәміленің Банктің қаржылық көрсеткіштеріне әсерін бағалау мақсатында Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен қаржыландыру талаптарына өзгерістер енгізуді қамтамасыз ету;
 • еншілес ұйымның қарыздарын қоспағанда, Банк берген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуын айқындаудың негізділігін тексеру және Банктің ішкі актілеріне сәйкес құнсызданған қарыздар бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын тексеру;
 • халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Банктің ішкі актілеріне сәйкес жоба бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын және 3, POCI (корпоративтік контрагенттер бойынша) кезеңдеріне жатқызылған кредиттік құралдар бойынша құнсызданудан/провизиялар сомасынан залалды уақтылы есептеуді қамтамасыз ету.
 • 3-кезеңге жатқызылған кредиттік құралдар бойынша провизиялардың болжамды деңгейін ұйымдастыру және есептеу;
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылыққа, уәкілетті органдарға және Банктің жалғыз акционеріне кредиттік тәуекелдер бойынша есептерді және басқа да есептерді уақтылы және тұрақты дайындау, кредиттік тәуекелдер бойынша дерекқорды жүргізу;
 • Банктің уәкілетті органдарының шешімдеріне, Банктің ішкі актілеріне, Басқарма Төрағасының, жетекшілік ететін Басқарушы директордың, Департамент директорының тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды орындайды.

Түйіндемені raushanzh@kdb.kz мекенжайына жіберу

Қойылатын талаптар:
 • Жоғары шетелдік экономикалық білімі (экономика, қаржы, математикалық, жобалық қаржыландыру), магистр, PhD дәрежесінің болуы;
 • Ірі инвестициялық қорда және/немесе ЕДБ-да және/немесе зерттеу ұйымында және/немесе даму институтында, мемлекеттік мекемеде, консалтингтік компанияда макро және/немесе салалық және/немесе экономикалық зерттеулер және/ немесе тауар нарықтары бойынша зерттеулер жүргізу саласындағы талдамалық және зерттеу жұмыстары бойынша тәжірибесі кемінде 3 жыл;
 • Салалық және/немесе тауар нарықтарының даму перспективаларын ашатын, оларды растау мүмкіндігі бар аяқталған зерттеу жұмыстарының болуы;
 • Ағылшын тілін меңгеру деңгейі upper intermediate деңгейінен төмен емес;
 • Excel, STATA немесе ұқсас бағдарламалардағы, Power Point-тегі жетік жұмыс дағдылары;
 • Uncomtrade, Bloomberg, ҚР Статистика комитеті, UNIDO және т. б. ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу тәжірибесінің болуы
 • Эконометрикалық модельдеу, талдаудың статистикалық әдістерін білу құпталады
Жүктелетін міндеттер:
Кәсіпорын жоспарлаған:
- өндірісті шикізат компоненттерімен қамтамасыз ету бойынша;
- дайын өнімді өткізу және/немесе қызмет көрсету бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалуын бағалау;
Макроэкономикалық, салалық және / немесе тақырыптық зерттеулерді дайындау:
- тауар нарықтарын және инфрақұрылымды дамыту мәселелерін зерттеу;
- кәсіпорындардың Қазақстан Республикасының және өңірлердің экономикасына қосқан үлесін талдау;
Мемлекеттік және өңірлік даму бағдарламаларын әзірлеу кезінде ұсыныстар қалыптастыру;
Үлкен статистикалық мәліметтер базасын қалыптастыру және талдау;
Презентациялық материалдар мен тақырыптық баяндамаларды дайындау.

Міндеттер:
 • Заңды тұлғалардың төлем қабілеттілігіне талдау жүргізу, инвестициялық жобалар мен несиелік өтінімдерді бағалау, соның ішінде қаржылық модельдеу және тиісті қорытынды жасау;
 • Талдау және анықталған тәуекелдер негізінде мәмілені құрылымдау;
 • Жобаны уәкілетті органға ұсыну және қорғау.
Талаптар:
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім;
 • Кәсіпорындардың қаржылық талдауы, қаржылық модельдерді құру және талдау, тәуекелдерді бағалау және басқару, операцияларды құрылымдау дағдылары;
 • Талдаушы, тәуекел менеджері, корпоративтік сектордағы несие менеджері ретінде кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Мемлекеттік тілді білу қажет;
 • Ағылшын тілін мүмкіндігінше білу қажет;
 • Жеке сипаттамалары - аналитикалық ойлау, үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс, дербестік, оқу қабілеті, ақпаратты анық жеткізу
 • Компьютерде жұмыс істеу дағдылары (Word, Excel, Power point, Power BI).


Лауазымдық міндеттері:
 • Банктің меншігіндегі кеңсе орынжайларына, қойма орынжайларына, тұрақ орындарына кешенді / пайдалану қызметін көрсету жұмыстарын қамтамасыз ету:
 • - көтергіш конструкциялар мен инженерлік жабдықтардың техникалық жай - күйін бағалау және белгіленген қауіпсіздік нормалары мен талаптарына сәйкессіздігін анықтау мақсатында - жауапты тұлғалардың мерзімді жоспарлы тексерулері;
 • - табиғи сипаттағы әсерлерден және техникалық авариялардан кейінгі жоспардан тыс тексерулер;
 • - орынжайларда қажетті температураны қамтамасыз ету, орынжайлар мен іргелес аумақты жарықтандыру;
 • - өрт қауіпсіздігі шараларын қамтамасыз ету;
 • - қасбеттерді ұстау және күту;
 • - ғимараттың (құрылыстың) орынжайларын, баспалдақтарын, шатырларын, есіктерін, терезелерін және басқа да құрылыс элементтерін ұстау және күту;
 • - механикалық, электрлік, санитарлық-техникалық, желдеткіш жабдықтарды ұстау, оларға қызмет көрсету және баптау;
 • - коммуналдық ресурстарды беруді қамтамасыз ету (электр энергиясы, жылыту, ыстық және суық сумен жабдықтау, кәріз);
 • - күзгі-қысқы кезеңде ғимаратты пайдалануға дайындау (терезе ойықтарын жылыту, сынған әйнектерді салу, жасыл екпелерді суару жүйелерін консервациялау және т.б.);
 • - ғимараттың (құрылыстың) құрылымдары мен жүйелерінің жарамдылығын, оның санитарлық-гигиеналық жағдайы мен сыртқы түрін қолдау мақсатында жөндеу жұмыстарын уақытылы орындауды қамтамасыз ету.
 • Құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ішкі актілердің жобаларын мақұлдау, Департаментті қамтамасыз ету үшін қажетті басшылықтың өзге де тапсырмаларын орындау.
 • Банктің уәкілетті органдарының шешіміне, басшылықтың Департаментті қамтамасыз ету үшін қажетті тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды орындайды.
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Жоғары кәсіптік (техникалық, заңгерлік немесе экономикалық) білімі;
 • Кәсіби саладағы немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салалардағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;
 • MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) және ЭДО бағдарламаларын меңгеру дағдылары;
 • Келіссөздер жүргізу дағдылары;
 • Ғимараттар мен құрылыстарға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру дағдылары;
 • Коммуникативтік дағдылар;
 • Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлігінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • Мемлекеттік тілді білгені жөн.
Жеке қасиеттері:
 • Ұқыпты басқару
 • Іске берілу
 • Нәтижеге бағдарлану
 • Инновациялылық
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жолдау.

Лауазымдық міндеттері:
 • ІАҚ жұмысына, сондай-ақ ІАҚ туралы ережеге сәйкес ІАҚ-қа жүктелген міндеттер мен функцияларды орындауға қатысу;
 • Банктің ішкі аудит мәселелерін реттейтін ішкі актілерін әзірлеуге, сондай-ақ оларды мерзімді жаңартуға қатысу;
 • ІАҚ қызметінде Банктің Директорлар кеңесі бекіткен (ұсынған) бірыңғай базалық қағидаттар мен ішкі аудит рәсімдерін қолдану;
 • ішкі аудиттің кәсіби тәжірибесінің халықаралық негіздерінің (ІАКТХН) сақталуын қамтамасыз ету;
 • жұмыстағы құпиялылық пен құпиялылықтың тиісті деңгейін қамтамасыз ету;
 • ІАҚ қызметіне тән тәуекелдерді басқару жөніндегі ұсыныстарды анықтау, бағалау және ІАҚ қарауына ұсыну;
 • ішкі аудитті жүргізудің белгіленген тәртібіне сәйкес ІАҚ қызметін жоспарлауға қатысу және ІАҚ-тың жылдық аудиторлық жоспарын орындауға қатысу;
 • аудиторлық тапсырмалар мен бағдарламаларды әзірлеу;
 • ішкі аудитті жүргізудің белгіленген тәртібіне және ІАҚ туралы ережеге сәйкес банктің құрылымдық бөлімшелерінің жоспарлы және жоспардан тыс ішкі аудитін және/немесе бизнес-процестерін жүзеге асыруға қатысу;
 • ішкі аудит нәтижелері бойынша есепті дайындау үшін жиынтық ақпаратты талдау;
 • күмәнді мәмілелер, сондай-ақ ұрлау мен теріс пайдалану салдарынан банкке келтірілген шығындар туралы келіп түскен ақпаратты талдау;
 • аудиторлық табыстарды тиісінше құжаттауды қамтамасыз ету, жоспарлы және жоспардан тыс ішкі аудиторлық тексерулердің нәтижелері бойынша есептер дайындау, тексеру барысында анықталған барлық елеулі фактілер мен кемшіліктерді көрсету, негізделген ұсынымдар әзірлеу;
 • банк қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелерінің тиімділігін бағалауды жүзеге асыру;
 • Банктің қаржылық есептілігінің аудиті бойынша сыртқы аудиторлар есептерінің жобаларын қарауға қатысу;
 • банктің құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің ішкі және сыртқы аудит нәтижелері бойынша ұсынымдарды, талаптарды орындауы мақсатында банк жүзеге асыратын іс-шаралардың, сондай-ақ өзге де қадағалау органдары тарапынан тексерулердің мониторингі;
 • аудит жөніндегі комитетке, Директорлар кеңесіне ұсыну үшін ақпарат дайындау;
 • қызметкер қызметінің мотивациялық негізгі көрсеткіштерін орындау бойынша есептерді сапалы және уақытылы дайындауды және ұсынуды қамтамасыз ету;
 • ішкі аудит, сондай-ақ ұсынылған консультациялық қызметтер негізінде қабылданған басқарушылық шешімдер үшін ІАҚ жауапкершілігін қабылдауды болдырмайтын корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестерін жетілдіру мәселелері бойынша консультация беру;
 • ІАҚ туралы ережеде белгіленген тәртіппен қызметтік тергеулерге, арнайы тексерулер жүргізуге қатысады;
 • банктің еншілес ұйымдарында акционердің функцияларын іске асыратын банктің директорлар кеңесінің шешімі негізінде тағайындалған банктің еншілес ұйымдарында тексерулер (ревизиялар) жүргізу (жүзеге асыру) кезінде қатысады (комиссия мүшесі ретінде);
 • өзінің лауазымдық міндеттерін тиімді атқару үшін, оның ішінде ішкі аудит және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша халықаралық тәжірибені, сондай-ақ заңнамалық, реттеушілік, талдамалық құжаттарды, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарындағы өзгерістерді зерделеу және Банктің ішкі рәсімдері мен құжаттарына өзгерістер енгізу жөнінде тиісті ұсыныстар енгізу арқылы өзінің кәсіби деңгейі мен біліктілігін арттыру;
 • ІАҚ қызметін сипаттау бөлігінде әдіснамалық сипаттағы ішкі актілерді әзірлеу және келісуге қатысу және оларды ІАҚ қызметіне іс жүзінде енгізу;
 • аудит жүргізу үшін сауалнамаларды, аудит тестілерін, басқа да материалдарды, сондай-ақ функционалдық міндеттерді іске асыру барысында ІАҚ қызметін сипаттайтын ішкі актілерді әзірлеу;
 • лауазымдық міндеттеріне сәйкес ІАҚБ тапсырмасы бойынша өзге де міндеттерді орындау.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • білімі: бухгалтерлік есеп және аудит және (немесе) қаржы және/немесе экономика және
 • (немесе) ақпараттық технологиялар/ақпараттық қауіпсіздік және (немесе) құқық саласындағы жоғары білім;
 • ішкі аудиттің кәсіби практикасының халықаралық негіздерін (ІАКПХН), халықаралық
 • қаржылық есептілік стандарттарын, корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау негіздерін және/немесе АТ/АҚ COBIT (control Objectives for Information and related Technology) /ISO/IEC (Information security management systems) басқарудың халықаралық стандарттарын білу;
 • Қазақстан Республикасының, оның ішінде аудиторлық қызмет, акционерлік қоғамдар,
 • бухгалтерлік есеп және салық салу мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • ішкі аудит, тәуекелдерді басқару және/немесе есеп және қаржылық менеджмент
 • және/немесе АТ/АҚ немесе ең аз дегенде IAP (Internal Audit Practitioner) саласында кәсіби сертификаттың және/немесе біліктіліктің болуы;
 • қажет етілетін кәсіби тәжірибесі: аудит және (немесе) бақылау және (немесе)
 • бухгалтерлік есеп және (немесе) қаржы және (немесе) ақпараттық технологиялар/ақпараттық қауіпсіздік немесе ақпараттық технологиялар аудиті, ақпараттық қауіпсіздік және (немесе) құқық саласындағы жұмыс тәжірибесі – кемінде үш жыл;
 • мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: Орта;
 • шет тілдерін меңгеру деңгейі: Ағылшын тілі: еркін;
 • жеке қасиеттері: нәтижеге бағдарлану, клиентке бағдарлану, қарым-қатынас дағдылары,
 • аналитикалық ойлау;
 • дербес компьютерді пайдалану дағдылары, Excel, PowerPoint, Colvir бағдарламаларымен жұмыс істеу дағдылары

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Лауазымдық міндеттері:
 • инвестициялық жобаларды, лизингтік мәмілелерді, оның ішінде Банк қайтарымды негізде қаржыландыруға ұсынылатын кепілдіктерді, кепілдемелерді және өзге де міндеттемелерді ұсынатын жобаларды қарауға қатысу;
 • индикативтік талдау, банктік сараптама, мониторинг кезеңдеріндегі Жобалар бойынша техникалық бөлім және сатып алулар бойынша қорытындылар беру;
 • Жобалар бойынша тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, сондай-ақ Жобалар бойынша техникалық бөлім және сатып алулар бойынша қорытындылар ұсыну шеңберінде тәуекелдерді барынша азайту бойынша ұсынымдар жасау;
 • Жоба бойынша техникалық және сатып алу тәуекелдерінің деңгейін анықтау мақсатында инвестициялық сатыда іске асырылатын Жобалар шеңберінде Банк қарыз алушыларымен жеткізушілермен және мердігерлермен жасалатын шарттар/келісімшарттар талаптарына талдау жүргізу;
 • инвестициялық жобалар бойынша кейінге қалдыру шарттарын жою шеңберінде келіп түсетін құжаттарға талдау жүргізу және ұсынымдар қалыптастыру;
 • Жобаларды қарау, банктік сараптау, қаржыландыру және мониторинг сатысында жүргізілетін Жобаны іске асыру орнымен және Жобаны іске асыру барысымен танысу бойынша көшпелі инспекцияларға қатысу;
 • Банктің сыртқы консультанттар институтын сүйемелдеу.
Лауазымға қойылатын талаптар:
 • жоғары техникалық білімі (екінші экомокалық білімі, дәрежесі: доктор, кандидат, магистр болуы артықшылықты);
 • Кәсіби саладағы немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салалардағы жұмыс өтілі;
 • Инвестициялық жобалардың техникалық және технологиялық бөлігі бойынша талдау саласындағы білімі;
 • Қазақстан Республикасының құрылысты ұйымдастыру, сондай-ақ банк қызметін реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу.

Лауазымдық міндеттері:
 • ұзақ мерзімді материалдық, материалдық емес активтер, тауар-материалдық босалқы қорлар бойынша операцияларды есепке алуды жүзеге асыру (сатып алу, амортизацияны есептеу, ауыстыру, есептен шығару/шығару және т. б.);
 • өкілдік шығыстарды (оның ішінде Банктің корпоративтік карталары бойынша операцияларды) есепке алуды жүзеге асыру;
 • әкімшілік-шаруашылық операцияларды есепке алуды жүзеге асыру, оның ішінде жалға алу, байланыс қызметтері, күзет, ақпараттық, статистикалық қызметтер, жабдықтарды техникалық сүйемелдеу, бағдарламалық қамтамасыз ету, жөндеу және т. б., контрагенттермен өзара есеп айырысуларды салыстыру және салыстыру актілерін қалыптастыру;
 • АБАЖ модульдерінің функционалдық мүмкіндіктерін енгізу/кеңейту бойынша міндеттер қою және қойылған міндеттерді іске асыру шамасына қарай тестілеу.
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары экономикалық білімі:
 • қажет етілетін кәсіби тәжірибесі: кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда - кемінде 5 (бес) жыл, ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (қаржы салалары, институттар және/немесе мемлекеттік басқару органдары құпталады) - кемінде 3(үш) жыл.;
 • оңтайлы біліктіліктер: бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау бойынша аккредиттелген ұйым берген Кәсіби бухгалтер сертификаты (құпталады);
 • Қазақстан Республикасының, оның ішінде банк, қаржы қызметі мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • MS Office бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін, ақпараттық банк жүйелерін (Colvir және т. б.) меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы).
Жеке қасиеттері:
 • Нәтижеге бағдарлану
 • Клиентке бағдарлану
 • Өзара қарым-қатынас дағдылары
 • Аналитикалық ойлау
 • Тиімді өзара әрекеттесу
 • Проактивтілік

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Міндеттері:
 • Корпоративтік контрагенттердің (оның ішінде оларды растау және стресс-тестілеуге қатысты) күтілетін несиелік шығындарды (күтілетін несиелік шығындар, ECL) және күтпеген шығындарды (күтпеген шығындар, UL) бағалау модельдерінің нормативтік-әдістемелік құжаттамасын әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;
 • Төлемеу ықтималдығын бағалау бойынша үлгілердің нормативтік-әдістемелік құжаттамасын әзірлеуге және жетілдіруге қатысу (Дефолт ықтималдығы, PD), дефолт жағдайындағы шығындар деңгейі (Loss Answer Default, LGD), жағдайдағы талаптардың мөлшері әдепкі (Exposure Default, EAD);
 • Департамент құзыреті шегінде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес провизияларды (резервтерді) есептеу бойынша нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;
 • BHA Bank деректері бойынша PIT PD, ECL, UL және Credit VaR көрсеткіштерін есептеу;
 • Несиелік тәуекелдерді анықтау және бағалау және ішкі несиелік рейтингтің есептелуін растау, банктің ішкі актілеріне сәйкес корпоративті контрагенттердің топтасу белгілерін тексеру, сайттағы кешенді мониторинг шеңберінде және несиелік құралдармен байланысты басқа мәселелер жетілу;
 • Банк басшылығына ақпарат, тиісті пікірлер мен ұсыныстарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі »АҚ-нан және басқа ұйымдардан Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша сұрауларға жауаптар дайындау;
 • Банктің провизияларына теріс әсер етуі мүмкін ықтимал сценарийлерді ескере отырып, қарыз алушының / несиелік құралдың (кезеңдер, провизиялар, рейтинг) тәуекел профиліне әсер етуіне арналған несие портфелі бойынша провизияларды есептеуге арналған стресс-тесттер;
 • Банктің инвестициялық портфелінің корпоративтік клиенттері үшін эмитенттің қаржылық жағдайы туралы қорытынды беру (мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу / сату кезіндегі елдерді қоспағанда)
 • Банктік сараптама кезеңінде жеке активтер үшін болжамды провизиялардың есебін қамтамасыз ету, операцияның Банктің қаржылық нәтижелеріне әсерін бағалау мақсатында Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізу;
 • Банк еншілес ұйымға берілген несиелерді қоспағанда, Банк берген несиелер құнсыздануының объективті дәлелдерінің бар-жоғын анықтаудың негізділігін және Банктің ішкі ережелеріне сәйкес құнсызданған несиелер бойынша дисконтталған ақша ағындарын есептеудің дұрыстығын тексеру;
 • Жоба бойынша ақшалай қаражаттардың дисконтталған ағындарын есептеудің дұрыстығын және құнсызданудан болған шығынды уақтылы есептеуді / 3-кезең, POCI (корпоративтік контрагенттер үшін) ретінде жіктелген несие құралдары бойынша провизиялардың мөлшерін және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қамтамасыз ету Банктің актілері.
 • 3 кезең ретінде жіктелген несиелік құралдар бойынша провизиялардың болжамды деңгейін ұйымдастыру және есептеу;
 • Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылығына, уәкілетті органдарына және банктің жалғыз акционеріне несиелік тәуекелдер туралы есептерді және басқа есептерді уақытылы және жүйелі түрде Банктің ішкі актілеріне сәйкес дайындау, несиелік тәуекелдер туралы мәліметтер базасын жүргізу;
 • Банктің уәкілетті органдарының шешімдеріне, Банктің ішкі актілеріне, Басқарушы директорға, Департамент директорына жетекшілік ететін Банктің Басқарма Төрағасының нұсқауларына сәйкес басқа функциялар.
Талаптар:
 • Экономика немесе қаржы саласындағы жоғары білім;
 • Қаржы саласында халықаралық біліктілікке ие болған жөн - CFA немесе ACCA немесе FRM немесе CCRM.
 • Ұйымның тиісті профиліндегі жұмыс тәжірибесі: жалпы жұмыс өтілі - кемінде 3 жыл;
 • Қаржы, экономика саласындағы білім мен дағдылар;
 • Қазақстан Республикасының банк қызметі саласындағы заңнамасын білу;
 • Несиелік тәуекелдерді басқару және / немесе инвестициялық жобаларды талдау, немесе кәсіпорындарды қаржылық талдау және / немесе бизнес / компания құнын бағалау дағдылары;
 • Корпоративтік контрагенттер үшін несиелік тәуекелді бағалау дағдылары (төлемеу ықтималдығы);
 • Бухгалтерлік есеп пен басқару есебінің негіздерін, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу (атап айтқанда МСФО 9);
 • Ағылшын тілін білу;
 • Операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу


Міндеттер:
 • Әлеуетті қарыз алушымен кеңесу және банктік сараптама жүргізу үшін құжаттар пакетін дайындауға көмек
 • Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде жобаны қарау / жобаны қайта құрылымдау процесін бастау, құрылымдық бөлімшелер арасындағы өзара іс-қимылға және жоба бойынша жұмысты үйлестіруге қатысу, құрылымдық бөлімшелермен семинарлар ұйымдастыруға қатысу, жобаны құрылымдауға қатысу (несиелік талдауды қоспағанда) ), материалдарды 1) ұсыну үшін банктің уәкілетті органдарының қарауына, аға банкир болмаған жағдайда, банктің уәкілетті органдарының қарауына шығару
 • Өтініш берушімен / қарыз алушымен / кепілгермен / кепіл берушімен / сақтандыру және аудиторлық компаниялармен / сыртқы тәуелсіз консультанттармен / басқа ұйымдармен өзара әрекеттесу, сондай-ақ жобаның жоспарланған кешенді көшпелі мониторингін ұйымдастыру
 • Банктің даму жоспары шеңберінде несие беру жоспарын уақтылы орындау үшін жобаны қаржыландыру процесіне қатысу
 • Дирекцияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпарат, тиісті пікірлер мен ұсыныстарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі »АҚ-нан және басқа ұйымдардан сұраныстарға жауаптар дайындау.
 • Несиелік процестің формалары мен әдістерін, жаңа несиелік құралдарды / инвестициялық несиелеу бағдарламаларын, сондай-ақ қарау, қаржыландыру және іске асырылуын бақылау кезеңдеріндегі жобалық ұсыныстарды жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге және енгізуге қатысу.
Талаптар:
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім
 • «Болашақ» президенттік білім беру бағдарламасының қатысушысын қоса алғанда экономика және қаржы / бизнес және / немесе MBA магистр дәрежесі;
 • Несиелендіру саласындағы кәсіби тәжірибе - кемінде 5 жыл
 • Мемлекеттік тілді білу: еркін
 • Шетел тілін білу: сөйлесу
 • Жеке ерекшеліктері: ойларын (ауызша, жазбаша) дұрыс білдіру, жауапкершілік, аналитикалық ойлау, көпшіл, жауапкершілік;
 • Дербес компьютерлік дағдылар: Excell және Power Point-ты қоса, Microsoft Office-тің жоғары деңгейлі (сенімді) деңгейі
 • Инвестициялық жобаларды талдау және құрылымдау бойынша кем дегенде бір жыл жұмыс тәжірибесі

Лауазымдық міндеттері:
 • басшыға ақпараттық-анықтамалық және жедел-ұйымдастырушылық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;
 • қойылған міндеттер аясында басшының тапсырмасы бойынша қызметтік құжаттарды дайындауды жүзеге асыру;
 • басшының ұйымдастыру техникасының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету;
 • іскерлік этика нормаларын сақтау, сыртқы келбетті сақтау;
 • іскерлік / телефон келіссөздерін жүргізу;
 • басшының кеңесу іс-шараларына құжаттамалық және ұйымдастырушылық-техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
 • ағымдағы қызмет мәселелері бойынша бөгде ұйымдармен және жекелеген азаматтармен жедел байланысты жүзеге асыру (телефон, факс, электрондық пошта);
 • телефон қоңырауларын қабылдауды жүргізу, басшыға оның (оның) болмауына байланысты келіп түскен телефон қоңыраулары туралы жедел хабарлау;
 • басшының қарауына келіп түскен кіріс хат-хабарларын қабылдауды, есепке алуды, тіркеуді қамтамасыз ету. Басшыға қол қоюға ұсынылатын құжаттарды дайындау сапасын, дұрыс жасалуын, келісілуін, бекітілуін бақылау;
 • басшының басқа ұйым өкілдерімен іс-сапарын және кездесуін ұйымдастыру;
 • ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істей білу. Келіп түскен ақпаратты уақтылы өңдеу;
 • құжаттаманы, материалдарды, мемлекеттік органдармен, шетелдік ұйымдармен хат алмасуды, сондай-ақ конференциялар, кеңестер, семинарлар материалдарын және т. б. аудару;
 • ауызша және жазбаша, толық және қысқартылған аудармаларды белгіленген мерзімде орындау, бұл ретте аудармалардың түпнұсқалардың лексикалық, стилистикалық және мағыналық мазмұнына дәл сәйкестігін, пайдаланылатын ғылыми және техникалық терминдер мен анықтамаларға қатысты белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
 • аудармаларды редакциялау.
Үміткерге қойылатын талаптар: 
 • жоғары немесе арнайы орта білім (гуманитарлық / филологиялық / аударма ісінің негіздері);
 • мемлекеттік тілді жетік білу;
 • ағылшын тілін Intermediate деңгейінен төмен емес деңгейде білу;
 • жазбаша және ауызша коммуникацияның дамыған дағдылары;
 • заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құжаттарды жүйелеу, есепке алу және жүргізу дағдылары;
 • Қазақстан Республикасында құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды білу;
 • әкімшілендіру қағидалары мен әдістерін білу, заманауи офистің жұмысын ұйымдастыру, офистік техникамен жұмыс істей білу;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы).
Жеке қасиеттері:
 • Нәтижеге бағдарлану;
 • Клиентке бағдарлану;
 • Коммуникация дағдылары;
 • Тиімді өзара әрекеттесу;
 • Проактивтілік.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Қойылатын талаптар:
жоғары экономикалық немесе қаржылық білімі;
қаржы саласында халықаралық біліктіліктің болуы құпталады - CFA немесе ACCA, немесе FRM немесе CCRM.
ұйымның тиісті бейініндегі жұмыс тәжірибесі: жалпы еңбек өтілі – 3 жылдан кем емес;
қаржы, экономика саласындағы білім мен дағдылар;
Қазақстан Республикасының банк қызметі саласындағы заңнамасын білу;
кредиттік тәуекелдерді басқару және/немесе инвестициялық жобаларды талдау, немесе кәсіпорындарды қаржылық талдау және/немесе бизнес/компания құнын бағалау дағдылары;
корпоративтік контрагенттер бойынша кредиттік тәуекелді (дефолт ықтималдығын) бағалау дағдылары;
бухгалтерлік және басқару есебінің негіздерін, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын (атап айтқанда 9-ХҚЕС) білу;
ағылшын тілін білу;
операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу

Жүктелетін міндеттер:
кредиттік тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау және ішкі кредиттік рейтингті есептеу валидациясы, Банктің ішкі актілеріне сәйкес, келесілердің шеңберінде корпоративтік контрагенттерді топтастыру белгілерін тексеру:
- кредиттік өтінімді индикативтік қарау;
- банктік сараптама жүргізу;
- кредиттік құралдар бойынша қаржыландыру шарттарының өзгеруі;
- кредит құралын тану мәселесін қарастыру кезінде
- Банктің алаңдатарлық және проблемалық активтерімен жұмыс шеңберінде оңалту рәсімдерін және қарыздарды қайта құрылымдауды қолдана отырып, талап ету құқықтарын үшінші тұлғаға беру;
- кешенді көшпелі мониторинг жүргізу.

бөлімшенің тікелей қызметіне байланысты Банктің операциялық тәуекелдерін тұрақты және уақтылы сәйкестендіру және бағалау, олардың ішіндегі неғұрлым маңыздылары туралы тиісті ақпаратты және оларды барынша азайту жөніндегі ұсыныстарды Банк басшылығының, органдарының және операциялық тәуекелдерді басқару жөніндегі Банк бөлімшелерінің назарына олар шешім қабылдаған кезде жеткізу, сондай-ақ оларды Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен жалпы банктік тәуекелдерді сәйкестендіру процесінде көрсету;
банк провизияларына теріс әсер етуі мүмкін гипотетикалық сценарийлерді ескере отырып, Қарыз алушының/кредиттік құралдың тәуекел-бейініне (сатысына, провизияларына, рейтингіне) әсер ету тұрғысынан кредиттік портфель провизияларын есептеудің стресс-тестілерін жүргізу;
банктің инвестициялық портфелінің корпоративтік клиенттері үшін эмитенттің қаржылық жағдайы туралы қорытынды ұсыну (мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезіндегі елдерді қоспағанда)
Банк сараптамасы кезеңінде жеке активтер бойынша болжамды провизияларды есептеуді, мәміленің Банктің қаржылық көрсеткіштеріне әсерін бағалау мақсатында Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен қаржыландыру талаптарына өзгерістер енгізуді қамтамасыз ету;
еншілес ұйымның қарыздарын қоспағанда, Банк берген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуын айқындаудың негізділігін тексеру және Банктің ішкі актілеріне сәйкес құнсызданған қарыздар бойынша дисконтталған ақша ағындарының шамасын есептеудің дұрыстығын тексеру;
Банктің ішкі актілеріне сәйкес Банктің құрылымдық бөлімшелеріне, басшылыққа, уәкілетті органдарға және Банктің жалғыз акционеріне кредиттік тәуекелдер бойынша есептерді және басқа да есептерді уақтылы және тұрақты дайындау, кредиттік тәуекелдер бойынша дерекқорды жүргізу;
Банктің уәкілетті органдарының шешімдеріне, Банктің ішкі актілеріне, Басқарма Төрағасының, жетекшілік ететін басқарушы директордың, департамент директорының тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды орындау.

Түйіндемені raushanzh@kdb.kz мекенжайына жолдау

Талаптар:

Жоғары экономикалық / қаржылық / заңгерлік білім;
Персоналды басқару саласында 5 жылдан кем емес тәжірибе міндетті;
Адам ресурстарын басқару саласындағы білім: бюджетті жоспарлау және бақылау негіздері, қызметкерлерді ынталандыру жүйелері, қызметкерлерді бағалау әдістері, тиімділікті басқару жүйелері, T&D саласындағы білім;
қызметкерлерді іздеу және іріктеу негіздерін білу;
жоғары ұйымдастырушылық дағдылар

Міндеттері:

Корпоративтік мәдениет/келісім;
Қызметкерлерді іріктеу және бейімдеу;
Оқыту және дамыту;
Ішкі коммуникациялар;
жеке тұлғаны бағалау.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Міндеттері:

Банктің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін жаңа бизнес-процестерді/кіші процестерді енгізу,

Банктің бизнес-процестерін/кіші процестерін оңтайландыру және автоматтандыру;

Банктің бизнес-процестерінің/кіші процестерінің архитектурасын құру бойынша жұмыстарды үйлестіру;

бизнес-процестерді BPMN 2.0 стандарты бойынша сипаттау, бизнес-процестерді құру, модельдеу;

Банктің ішкі құжаттарын әдіснамалық қолдау.

Қойылатын талаптар:

ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (Қаржы институттарындағы және/немесе мемлекеттік басқару органдарындағы қызметі құпталады) - 3 жылдан кем емес;

кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда - кемінде 3 жыл;

кредиттік қызмет негіздерін, бизнес-талдау және бизнес-процестерді құру, бизнес-процестерді сипаттау, модельдеу және басқару әдіснамасын білу;

Microsoft Office (Word, Excel, Visio, Power Point) бағдарламаларының, сондай-ақ бизнес-процестерді модельдеуге арналған бағдарламалардың озық пайдаланушысы.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Міндеттері:

·         өтінімдерді уақтылы орындау, жұмыс істеу кезінде туындайтын инциденттерді жою арқылы Банктің негізгі қызметінің бизнес-процестерін автоматтандыру үшін BPM-жүйесінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, модульдерді/функционалды баптау;

·         тестілік инстанциялардағы функционалды кешенді тестілеуден кейін ақпараттық жүйені уақтылы жаңарту;

·         ақпараттық технологияларды дамыту жоспарын орындау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру;

·         Банк қызметкерлеріне қолдау көрсетуге қатысты көмек көрсету және кеңес беру;

·         Банкте қолданылатын немесе енгізу жоспарланған бағдарламалық жасақтаманы баптау және пайдалану;

·         ақпараттық технологияларды дамытудың бекітілген жоспары шеңберінде әрекет етуші автоматтандырылған функционалды енгізу және пысықтау бойынша жұмыс топтарына қатысу;

·         Банк басшылығы мен қызметкерлерін ақпараттық жүйелер жұмысындағы ықтимал іркілістер туралы хабардар ету.

Қойылатын талаптар:

·         АТ саласында жоғары білім;

·         Құпталатын біліктіліктер: ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және енгізу дағдылары, скриптермен жұмыс істеу дағдылары, кодтауды оқу дағдылары, бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу дағдылары, офистік қосымшаларды, электрондық құжат айналымы жүйесін меңгеру дағдылары, командада жұмыс істей білу;

·         кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл;

·         мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: орташа;

·         шет тілдерін меңгеру деңгейі: ағылшын тілі – базалық;

·         Жұмыс процесін ұйымдастыру, нәтижеге бағдарлану, клиентке бағдарлану, қарым-қатынас дағдылары, аналитикалық ойлау, тиімді өзара әрекеттесу және белсенділік.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Міндеттері:

Банктің бизнес-процестерін (міндеттер мен ақпараттар ағынын) басқару тиімділігін арттыру мақсатында АТ-жобаларын жасау және дамыту бойынша банктің құрылымдық бөлімшелерінен келіп түсетін өтінімдерді талдау және өңдеу;

Ақпараттық технологиялар бойынша жобаларды бастамашылық сатыдан енгізуге дейін басқару;

Ақпараттық технологиялар бойынша үдерістерді ресмилендіруді және регламенттеуді талап ететін ішкі нормативтік актілерді (оның ішінде пайдаланушының нұсқаулықтарын, өзара іс-қимыл регламенттерін, ережелерді және т.б.) дайындау;.

Өзінің функционалдық міндеттері бөлігінде басқаруды дамыту жоспарын орындау;

Ақпараттық жүйелерді енгізу мен дамытуға байланысты мәселелер бойынша комиссиялардың, жұмыс топтарының жұмысына, кеңестер мен семинарларға қатысу.

Талаптар:

АТ саласында жоғары білім

Ақпараттық технологиялар саласындағы білім (веб-технологиялар, ВРМ-жүйелер, бизнес-процестерді басқарудағы жүйелік тәсілдеме, деректер базасын басқару негіздері, объектіге бағытталған бағдарламалау тілінің негіздері, ақпараттық жүйелерді тестілеу негіздері және т. б.);

келесі салалардағы білімдер: жобалық басқару нысанының ерекшеліктері; жобаларды басқару тәсілдері; жобаны іске асыруды басқару; жобаларды бастамашылық ету және бизнес - жоспарлау ережелері; жобалық-командалық жұмысты басқару әдістері;

мына салаларда: жобаның тәуекелдерін басқару; ақпараттық қауіпсіздік; акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер, мемлекеттік сатып алу туралы заңнама.

кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда 5 жылдан кем емес қалаған кәсіби тәжірибесі;

мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: Орта;

шет тілдерін меңгеру деңгейі: Ағылшын тілі-базалық

дербес компьютерді пайдалану дағдылары: меңгеру дәрежесі. Сенімді: Trello, gitlab, figma, MS SQL, SQL және MS Visio. UI, UX, Agile Project Management, Adobe Photoshop, MS PowerPoint.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Талаптар:
 • Мүлікті бағалау мамандығы бойынша жоғары білім немесе жоғары экономикалық/математикалық/қаржылық білім;
 • Бағалаушылар палатасы берген «бағалаушы» біліктілігін беру туралы куәлік және / немесе бағалау қызметі жөніндегі оқыту орталықтары берген сертификат (артығырақ);
 • Жұмыс өтілі кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 2 жыл;
 • аналитикалық ойлау, инвестициялық жобаларды бағалау үшін қаржылық модельдеуді жүргізу мүмкіндігі
 • Бизнес құнын бағалаудағы практикалық дағдыларды;
 • Үлкен көлемдегі ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, тапсырмаларды орындау кезінде дәлелді қорытындылар/сараптамалық пікір дайындау дағдылары;
 • Басқару функционалына жататын әдіснамалық құжаттарды әзірлеу дағдылары;
 • Мемлекеттік тілді білуі.
Еңбек міндеттері:
 • Жоспар кестесіне сәйкес Банк қабылдаған қамтамасыз етудің көшпелі мониторингін, қамтамасыз етудің бар болуы мен жай-күйінің мониторингін, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан кепіл объектілері орналасқан жерге барып жүзеге асыру;
 • Қамтамасыз етудің нарықтық құнын айқындау және қамтамасыз етудің жеткіліктілігін есептеу/алдын ала есептеу бойынша, оның ішінде сандық құрамы, сапалық, техникалық сипаттамалары өзгерген жағдайда, сондай-ақ кепіл затына сұраныс пен ұсыныс өзгерген жағдайда, оның ішінде оның зақымдануы, толық немесе ішінара жоғалуы немесе өзге де істен шығуы, сыни және елеулі заңды ескертулердің болуы салдарынан мониторингті жүзеге асыру;
 • Мүдделі құрылымдық бөлімшелерге қамтамасыз ету мониторингінің нәтижелері бойынша тиісті есептерді, оның ішінде растаушы құжаттарды (салық берешегінің, сақтандырудың, ауыртпалықтың жоқ/бар екендігі туралы, оның ішінде 3 адамды техникалық байқаудан өткізу, фото/видео түсіру және басқалары) қоса бере отырып дайындау және жіберу;
 • Кепілге салынған мүліктің сандық және сапалық жай-күйін, оның ішінде кепілге салынған мүліктің сақталуы мен тұтастығын қамтамасыз ету бойынша алдын ала шаралар қабылдау мақсатында кепіл нысанасы туралы мәліметтерді түгендеу, ақпарат жинау арқылы қадағалауды жүзеге асырады;
 • Үшінші тұлғалардың немесе мүліктің меншік иелерінің кепіл затына қол сұғуы немесе жоғалу қаупі төнген жағдайда алдын алу шараларын қолдану арқылы кепілге салынған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету қажеттігі туралы Банк басшылығы мен уәкілетті органдарды хабардар ету;
 • Ерте хабарлау жүйесінде уақтылы көрсету үшін кепіл заттары бойынша ақпаратты дайындау және ұсыну;
 • Банктің ішкі актілерінде ерте хабарлау сигналдары (ТБК, сақтандыру/қайта сақтандыру) үшін белгіленген тәртіппен иеленушісі Департамент болып табылатын қамтамасыз ету бойынша ақпаратты/есептерді уақтылы және сапалы ұсыну
 • Басқарма қызметін оңтайландыруға қатысу, Басқарманың тікелей қызметіне байланысты Банктің себептерін уақтылы сәйкестендіру, тәуекелдерін талдау және бағалау, неғұрлым елеулі тәуекелдер мен оларды барынша азайту жөніндегі ұсыныстар туралы тиісті ақпаратты Банк басшылығының, уәкілетті органдарының және мүдделі бөлімшелерінің назарына жеткізу.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жіберу

Үміткерге қойылатын талаптар:
1) жоғары білімі (гуманитарлық/журналистика)
2) сыртқы және ішкі PR-іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу қағидаттарын; баспасөз релиздерін, сұхбаттарды, талдамалық материалдарды, ақпараттық хабарламаларды ұйымдастыру және дайындау, брифингтер өткізу тәртібін; PR-коммуникациялардың негізгі құралдарын; SMM негіздерін; маркетинг және менеджмент негіздерін; БАҚ туралы заңнаманы; нарықтық экономика негіздерін білу.
3) БАҚ немесе PR саласындағы ресми жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл;
4) Мемлекеттік және/немесе ағылшын тілін еркін білу;
5) Жеке қасиеттері – бастамашылық, шығармашылық, жауапкершілік, ұқыптылық, әлеуметтік желілердің ерекшеліктерін нақты түсіну, әлеуметтік медиада ілгерілетудің барлық қажетті құралдарын меңгеру, қызықты ақпараттық контент құра білу дағдысы.
6) Photoshop, Corel DRAW, Illustrator, Визуализатор бағдарламаларын білу.

Еңбек міндеттері:
1) ақпараттық, аналитикалық мақалалар мен сұхбаттар жазу;
2) баспасөз релиздерін, ақпараттық және жарнамалық материалдарды дайындау
3) БАҚ сұрау салуларын өңдеу;
4) тиімді ішкі және сыртқы коммуникацияны ұйымдастыру, кездесулер, жиналыстар өткізу, корпоративтік газет шығару және т. б.;
5) Копирайтинг-мәтіндерді, сайтқа арналған ұрандар, радиоға жарнамалық науқандар жазу;
6) PR-идеяларды, бірегей идеяларды және бұқаралық акцияларды әзірлеу;
7) Суреттерді графикалық редакторлармен (Photoshop, Corel және т. б.) өңдеу;
8) Әлеуметтік желілерде конкурстарды, викториналарды, сауалнамаларды жобалау және ұйымдастыру;
9) Сыртқы ірі қауымдастықтарымен, ой көсбасшыларымен, блогерлермен жұмыс істеу.
10) Компанияның Instagram, Facebook, ВКонтакте әлеуметтік желілеріндегі қауымдастықтарын жүргізу.

Түйіндемені келесі мекенжайға жолдау керек vacancy@kdb.kz.

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық білім;
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 6 (алты жыл) жұмыс тәжірибесі;
 • Валюта заңнамасымен жұмыс тәжірибесі құпталады;
 • Құжаттамалық аккредитивтер (UCP600), құжаттамалық операциялар бойынша халықаралық практикалар, банк, қаржы қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілері үшін Біріздендірілген қағидалар мен дағдылар;
 • Сыртқы экономикалық келісімшарттармен және құжаттармен жұмыс істеу дағдылары;
 • Swift хабарлама форматтарымен жұмыс істеу дағдылары;
 • Төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру дағдылары;
 • MS Office (Word, Excel) бағдарламаларын меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы);
 • Ағылшын тілін білу.
Міндеттері:
 • Аккредитив шығару/клиенттің өтініші/аккредитивтік қызмет көрсету шарты/аккредитив жобасын контрагенттердің банктерімен келісу мәніне келісім-шарттарды сараптау және пысықтау;
 • Аккредитивтің техникалық шығарылымы/ аккредитивке өзгерістер (АБАЖ-да көрініс және SWIFT бойынша шығарылым);
 • Аккредитив бойынша құжаттарды/аккредитив бойынша алшақтықтарды пысықтау рәсімдерін тексеруді жүзеге асыру;
 • Аккредитив бойынша төлемдерді жүзеге асыру (төлем мерзімдері туралы АҚО хабарламасы/ төлем мониторингі) және аккредитивті жабу;
 • MT700-799 форматтары бойынша аккредитив бойынша төлем/төлемнен бас тарту бойынша SWIFT жүйесі бойынша хабарламалар жіберу;
 • Құжаттық аккредитивтер бойынша операциялардың бухгалтерлік есебі;
 • Аккредитивтер бойынша есептілікті/ақпаратты қалыптастыру және ұсыну;
 • Аккредитивтер бойынша тәуекелдер үшін комиссияларды есептеуді және есептен шығаруды тексеру;
 • Аккредитивтік мәміленің шарттарын келісу мақсатында контрагенттермен келіссөздер/хат алмасу жүргізу;
 • Аккредитив модулін автоматтандыру бойынша қойылған міндеттерді іске асыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыру кезінде АБИС, басқа бағдарламалық өнімдерді тестілеуге қатысу және тестілеу нәтижелері бойынша есептер ұсыну;
 • Банктің құжаттамалық операцияларымен байланысты Банктің тәуекелдерін тұрақты және уақтылы сәйкестендіру және бағалау және олардың неғұрлым маңыздылары туралы тиісті ақпаратты және оларды барынша азайту жөніндегі ұсыныстарды банктің басшылығына, алқалы органдарына және тәуекелдерді басқару бөлімшелеріне олар шешім қабылдаған кезде жеткізу, сондай-ақ оларды тәуекелдерді жалпы банктік сәйкестендіру процесінде көрсету;
 • Құжаттамалық операциялар бойынша ішкі нормативтік актілерді әзірлеуді жүзеге асыру;
 • Құжаттамалық операцияларға қатысты бизнес-ұсыныстар мен техникалық тапсырмаларды әзірлеу;
 • Тарифтерді өзектендіру үшін Құжаттамалық аккредитивтер бойынша операциялардың өзіндік құнын есептеу мәселелері бойынша нарықты талдауды жүзеге асыру;
 • Банктің ішкі актілеріне және Департамент басшылығының тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.
Түйіндемені келесі мекенжайға жолдау керек vacancy@kdb.kz.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос жұмыс орнының атауын көрсету қажет

Тәуелсіз директорларға қойылатын жалпы талаптар
 • Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін Кандидат:
 • Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес тәуелсіз директордың ұйғарымына сәйкес келуі тиіс.
 • Қоғам қызметінің көлемі мен сипаты жағынан ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер туралы жалпы ақпараттың болуы, ұқсас салада/секторда халықаралық тәжірибесі мен ұсынудың алдындағы 2 жылдан кем емес кәсіби тәжірибесінің болуы, сондай-ақ мыналарды:
  • Қоғамға қатысты заңнама талаптарын;
  • ұлттық және халықаралық нарықтарда бәсекелес ортаны түсінетінін танытуы тиіс.
 • Ұсынылған ақпаратты талдай және объективті бағалай білу және заңдылық, әділеттілік және барлық акционерлерге тең қатынас қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз позицияны қалыптастыру. Өз пікірін білдіру және өз көзқарасын дәлелді түрде қорғау қабілетіне ие болу.
 • Корпоративтік басқару және тұрақты даму принциптерін білу.
 • Іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие болу. Кандидаттың өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық фактілері болмауы тиіс.
 • Директорлар кеңесінің жұмысына тек директорлар Кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін де қатысу үшін жеткілікті уақыт болуы тиіс.
 • Басқа компаниялардың 3 (үштен) артық Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмау.
 • Жыл сайын тәуелсіздікті растау рәсімін жүзеге асыру және тәуелсіз директор мәртебесін жоғалтқан жағдайда компанияны хабардар ету.
 • Директорлар кеңесіне мына тұлға:
 • Банкпен бәсекелесетін заңды тұлғаның қатысушысы, атқарушы органның басшысы, басқару органының мүшесі немесе қызметкері болып табылатын тұлға;
 • бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
 • бұрын банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе олардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, атқарушы органның бірінші басшысы, бірінші басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адам. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.
 • төрт және одан да көп компаниялардың директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын тұлға сайлана алмайды.
Арнайы талаптар:
Қаржы, аудит және бақылау саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына кандидаттар үшін арнайы талаптар.
 • Экономика және (немесе) қаржы саласындағы жоғары білім, қосымша білім/қаржылық менеджмент/қаржылық талдау/бухгалтерлік есеп/ салық салу/ аудит/ тәуекел менеджменті саласындағы кәсіби сертификаттау.
 • Мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі 7 жылдан кем болмауы тиіс.
 • Қаржы ұйымдарының басқару органдарында немесе атқарушы органдарында/холдинг құрылымдарында/мемлекеттік органдарда/халықаралық қаржы ұйымдарында/қаржы қызметтерін реттеу саласында жұмыс тәжірибесі және (немесе) қаржы аудитін/менеджмент комплаенсін жүргізу бойынша қызмет көрсету жөніндегі ұйымдарда басшы/әріптес ретінде басқару органдарында/атқарушы органдарда жұмыс тәжірибесі.
Сыйақылар/әлеуметтік мәселелер/ корпоративтік мәдениет саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына кандидаттар үшін арнайы талаптар.
 • Жоғары білім және (немесе) «Іскерлік әкімшілендіру магистрі»/«Философия докторы» дәрежесі және (немесе) басқару (менеджмент) саласындағы қосымша білім. Персоналды басқару/әлеуметтік даму теориясы саласында білімі болуы тиіс.
 • Басқару органдарында немесе атқарушы органдарда холдинг құрылымдарында/ұлттық компанияларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі және (немесе) бизнес немесе HR консалтинг саласында маманданатын компанияларда басқару органдарында/атқарушы органдарда және (немесе) басшы/әріптес ретінде жұмыс тәжірибесі және (немесе) жылдық айналымы кемінде 20 млн. АҚШ доллары болатын қазақстандық және халықаралық компанияларда HR/заң сараптамасы/корпоративтік жанжалдарды реттеу мәселелері бойынша HR-директор/құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін басшы ретінде жұмыс тәжірибесі.
 • Басшылық лауазымдарда/жоғары және орта басқару буынының персоналымен жұмыс саласында кемінде 5 жыл тәжірибесі болуы тиіс.  
Инвестицияларды басқару саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына кандидаттар үшін арнайы талаптар.
 • Қаржы, корпоративтік қаржы, инвестициялар, инвестициялық менеджмент немесе инвестициялық талдау саласындағы жоғары білім, қосымша білім/бухгалтерлік есеп/ тәуекел менеджменті/қаржы саласындағы кәсіби сертификаттау.
 • Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, бағалы қағаздар портфелін басқару қағидаттары, инвестицияларды бағалау әдістері, қаржылық есепке алу және есептілік стандарттары саласындағы білім.
 • Инвестициялық қызмет саласындағы мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 7 жыл.
 • Басқару органдарында/атқарушы органдарда/басшылық лауазымдарда (құрылымдық бөлімшелерді үйлестіруді жүзеге асыратын және қаржы операцияларын жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қою құқығына ие лауазымдарда) қаржы ұйымдарында/холдинг құрылымдарында/мемлекеттік органдарда/халықаралық даму банктерінде/халықаралық қаржы/сақтандыру компанияларында/инвестициялық қызметті, жылдық айналымы кемінде 20 млн. АҚШ долларымен қор нарығына шығаруды жүзеге асыратын халықаралық және (немесе) қазақстандық компанияларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.
Сертификаттардың болуына қойылатын талаптар:
 • директордың «Сертификатталған директор» кәсіби сертификаттауының болуы
 • Міндеттерді орындау үшін қажетті жеке-іскерлік құзыреттер:
 • Мотивация («беру» ішкі құндылығы және еріктілікке дайындық)
 • Қоғам қызметі шеңберіндегі кәсіби құзыреттілік
 • Түйінді құзыреттер: әдептілік, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, стратегиялық пайымдау, белсенді қатысу
Жұмыс шарттары:
 • Жалдау нысаны: шарт
Тәуелсіз директор лауазымына конкурсқа қатысуға ниет білдірген кандидаттар hrd@baiterek.gov.kz email-ға келесі құжаттарды 2021 жылғы 22 ақпанға дейін ұсынады:
 • Қоса беріліп отырған үлгіге сәйкес конкурстық іріктеуге қатысуға кандидаттың өтініші;
 • кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 • қоса беріліп отырған нысанға сәйкес кандидат туралы мәліметтер.

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық/қаржылық/құқықтық білім. Халықаралық сертификаттардың (CIPD, SHRM және т.б.) болуы құпталады.;
 • Персоналды басқару саласында 5 жылдан кем емес тәжірибиенің болуы міндетті;
 • Еңбек заңнамасын білу;
 • Адам ресурстарын басқару саласындағы білім: бюджетті жоспарлау және бақылау негіздері, қызметкерлерді ынталандыру жүйелері, қызметкерлерді бағалау әдістері, тиімділікті басқару жүйелері, T&D саласындағы білім;
 • ERP-жүйелерінде HR модульдерін енгізу дағдылары;
 • Қызметкерлерді іздеу және іріктеу негіздерін білу;
 • Ағылшын тілін білу құпталады (жазбаша және ауызша).
Міндеттер:
 • Қызмткерлерді таңдау және бейімдеу
 • оқыту және дамыту
 • ішкі байланыс
 • өтемақылар және жеңілдіктер
 • әр түрлі: әріптестер мен еншілес компанияларға кадр мәселелері бойынша кеңес беру.
Мүдделі позиция туралы міндетті белгісі бар түйіндемені келесі мекенжайға жіберіңіз vacancy@kdb.kz.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары білім (экономикалық/құқықтық / гуманитарлық / техникалық / қаржылық);
 • кадрлық іс жүргізу саласындағы жұмыс тәжірибесі 4 жылдан кем болмауы тиіс;
 • кадрлық іс жүргізу саласындағы еңбек заңнамасын, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы, ақпараттық саясат, әскери есепке алу саласындағы заңнамаларды білу;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін (Colvir, ВРМ білу құпталады) жетік білу;
 • іскерлік хат алмасу дағдылары.
Еңбек міндеттері:
 • кадрларды есепке алу және еңбек тәртібі бойынша жұмысты регламенттейтін құжаттарды әзірлеу, қабылданған және жұмыстан шығарылған қызметкерлер бойынша деректер базасын жүргізу, жұмыстан шығарылған және қабылданған қызметкерлер бойынша тоқсан сайынғы талдауды дайындау
 • жұмысқа қабылдау, жұмыскерлерді банктегі басқа лауазымдарға ауыстыру, бір құрылымдық бөлімшеден екіншісіне ауыстыру, Еңбек шартын тоқтату және бұзу туралы құжаттарды ресімдеуді қамтамасыз ету. Қызметкерлердің дербес деректерін өзгерту бойынша есепке алу жүйесіне өзгерістер енгізу, қызметкерлерге материалдық көмек көрсету, қызметкерлердің демалыстарға, іссапарларға шығуы, лауазымдарды қоса атқару және міндеттерді жүктеу кезінде кадр құжаттарын дайындау;
 • қызметкерлердің жеке істерін ресімдеу және еңбек зейнетақысын, шетелдік паспорттарды, қызметкерлерге білім мен наградаларды және басқа да негіздерді беру үшін қажетті құжаттарды ресімдеу кезінде талап ету орны бойынша қызметкерлерге жұмыс орнынан анықтамалар беру. Табельдерді тексеруді жүзеге асыру және ай сайын компанияның құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс уақытын пайдалануды бақылау. Еңбекке жарамсыздық парақтарын ресімдеу;
 • әскери есепті жүргізу;
 • ҚР заңнамасының бірыңғай нормалары мен талаптарын сақтау мақсатында Банктің ішкі құжаттарын, Банк бойынша бұйрықтардың жобаларын, мүдделі тараптардың өз құзыреті шегінде қол қоюына шарттық құжаттарды келісу;
 • Банктің қызметкерлер бойынша статистикалық есептерін қалыптастыруға, Холдингпен өзара іс-қимыл регламентін сақтау мақсатында Холдинг компаниялары тобының қызметкерлері бойынша шоғырландырылған есепті қалыптастыруға жауап береді;
 • Банктің бизнес процестерін оңтайландыру бағдарламасы аясында HR құралдарын автоматтандыру талаптарын қалыптастыруға және оларды тестілеуге және пайдалануға қабылдауға жауап береді;
 • заңнама талаптарын сақтау мақсатында өз құзыреті шегінде құрылымдық бөлімшелерге және еншілес ұйымдарға кадрлық әкімшілендіру мәселелері және еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша консультация беру.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жолдау
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос жұмыс орнының атауын көрсету.

Міндеттер:

 • Инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды заңды сүйемелдеу, оның ішінде: жобаларға қатысатын заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесін белгілеу, ұсынылатын қамтамасыз етуді құқықтық бағалау, жасалатын мәмілелердің (оның ішінде қарыз алу, қамтамасыз ету бойынша, EPC, EPCM, off-take келісімшарттар және т.б. заңдылығын белгілеу);
 • Банктің бизнес-процестерінің тиімділігін арттыру мақсатында ұсыныстар және/немесе ұсынымдар әзірлеу және енгізу.

Талаптар:

 • Жоғары заңгерлік білім;
 • Азаматтық құқықты, азаматтық-процестік құқықты, банк заңнамасын, корпоративтік құқықты білу;
 • Банк/қаржы саласында ШОБ және корпоративтік кредиттеу жобаларын заңдық сүйемелдеу бойынша мамандығы бойынша жалпы өтілі - 3 жылдан кем емес;
 • Аналитикалық ойлау, командада жұмыс істеу қабілеті;
 • Заңгер АЖ жүйелерін пайдалану дағдылары (Параграф, BestProfi, Әділет), Lotus Notes.

Міндеттер:
 • Қарыз алушылардың өз міндеттемелерін орындауы үшін ұсынылған қамтамасыз етуді сыртқы бағалау есебін талдай отырып, жобаларды банктік сараптама кезеңінен бастап, кепілдікке айналдырумен аяқталған жобаларды сараптауға қатысу.
 • Бағалау туралы есептің мазмұнын Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының және басқа да нормативтік актілердің талаптарына сәйкестігін талдау.
 • Бағалау туралы есептің есептік бөлігіне көзқарастарды дұрыс қолдану, бағалау әдістерін дұрыс таңдау және қолдану, сонымен қатар құжаттарды зерделеумен бағалау есептерінің дизайнын талдау.
 • Кепілдің жеткіліктілігін есептеу
 • Тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, сондай-ақ қауіпсіздікке қатысты тұжырымдар беру аясында тәуекелдерді азайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу
 • Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде орналасқан банкке кепілзат ретінде ұсынылатын мүлікке тексеру жүргізу бойынша сапарларды жүзеге асыру
 • Нарықтық бағаны қамтамасыз ету үшін тұрақты талдау жүргізу
 • Несие құралын ұсынуға арналған шарттың барлық мерзімі ішінде кепілзаттық қамтамасыз етудің құнын және оның жеткіліктілігін кезеңді түрде айқындау
 • Тәуелсіз бағалаушылар ұсынатын бағалау есептерін талдау рәсімдері мен әдістерінің тиімділігін арттыру және жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және енгізу
 • Қарыз алушылармен сақтандырылған оқиғаларға банктің уәкілетті органы бекіткен сақтандыру жағдайларының қауіпсіздік тізіміне сәйкестігін тексеру;
 • Банктің уәкілетті органдарының бекітуіне бағалау және сақтандыру компанияларын таңдау бойынша ұсыныстар әзірлеу және ұсыну
 • Инспекциялық органдармен өзара әрекет - ішкі және сыртқы
 • Кепіл туралы ақпараттың/есептердің уақтылы және сапалы берілуі
 • Кеңсені оңтайландыруға қатысу
 • Басқарманың тікелей қызметіне байланысты Банк тәуекелдерін уақытылы анықтау, себептерін талдау және бағалау
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқа да функциялар және бұйрықтарды орындауға

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық / математикалық / қаржылық білім;
 • Бағалаушылар палатасы берген «бағалаушы» біліктілік сертификаты және / немесе бағалау қызметі бойынша оқу орталықтары берген сертификат (мүмкіндігінше);
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салада жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (екінші деңгейдегі банктерге, ірі консалтингтік компанияларға корпоративті несие беруде) кемінде 2 жыл;
 • Мемлекеттік тілді білу деңгейі - еркін;
 • Аналитикалық ойлау, инвестициялық жобаларды бағалау үшін қаржылық модельдеу жүргізу мүмкіндігі;
 • Іскерлік құндылықты бағалаудағы тәжірибелік дағдылар;
 • ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау дағдылары, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, тапсырмаларды орындау кезінде дәлелді қорытындылар / сараптамалық пікірлер дайындау;
 • Әдістемелік құжаттарды, ішкі актілерді және басқа құжаттарды әзірлеу дағдылары;
 • Компьютердің тәжірибелі пайдаланушысы, MS Office (Excel, Word, Power Point).

Міндеттер:
 • MS Office, STATA/Matlab, Python/C/C++ және Microsoft Power BI мүмкіндіктерін қолдана отырып, статистикалық көрсеткіштерді талдау бағдарламалық жасақтамасын жасау.
 • Деректердің үлкен массивін қалыптастыру және талдау.
 • Сандық форматта кітапхананы/ақпараттық деректер каталогын қалыптастыру және басқару.
 • Ақпараттық бағдарламаларды пайдалана отырып және PowerPoint базасында презентациялық материалдарды дайындау.
 • API-де деректерді алу үшін сыртқы ұйымдармен және ақпараттық жүйелермен өзара әрекеттесу.
 • Банктің қолда бар ақпараттық жүйелерін Мемлекеттік органдардың сыртқы ақпараттық жүйелерімен (оның ішінде бизнеске арналған үкіметтің ақпараттық жүйесін) интеграциялау шеңберінде Қажетті құжаттаманы қалыптастыру.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Деректердің үлкен массивін қалыптастыру және талдау бойынша бағдарламалау саласында жұмыс өтілі - 5 жылдан кем емес;
 • Өз ойларын жазбаша да, ауызша да еркін және сауатты жеткізе білу.
 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерін меңгеру деңгейі-еркін;
 • Жеке сипаттамалары: аналитикалық және жүйелі ойлау, ақпаратты құрылымдау және негізгі қорытындыларды бөліп көрсету, өзін-өзі ұйымдастырудың жоғары деңгейі және нәтижеге бағдарлану, үлкен көлемде ақпаратпен жұмыс істей білу, бастамашылық, командада да, өз бетінше де тиімді жұмыс істей білу;
 • Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеудің өте жақсы дағдылары: жиынтық кестелерді қалыптастыру, деректерді графикалық құру және MS Office, STATA/Matlab, Python/C/C++, SQL сұрауларын қалыптастыру, Microsoft Power BI, PowerPoint, 1С бухгалтерия конвекторын қолдана отырып деректерді жинау және өңдеу бойынша бағдарламалық шешімдерді пайдалану және практикалық қолдану және т. б.
 • Дизайн элементтерімен, графикалық объектілермен презентацияларды қалыптастыру дағдылары.

Кандидатқа қойылатын талаптар:
 • Бюджеттеу негіздерін білу (кірістер мен шығыстарды, көлемді қаржылық көрсеткіштерді жоспарлау);
 • Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының негізгі ережелерін білу;
 • Экономикалық талдаудың негізгі қағидаттарын білу;
 • Қаржылық талдаудың негізгі қағидаттарын білу;
 • Қаржы/экономика/математика бағыты бойынша жоғары білім қажет (магистр, екінші жоғары білім);
 • Халықаралық сертификаттардың болуы құпталады (АССА, CFA, CPA, CIMA және т.б.).
Еңбек міндеттері:
 • Стратегиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін Банктің даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту және түзету;
 • Ауытқуларды анықтау және Банктің Даму жоспарының атқарылмауына жол бермеу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мақсатында Банктің даму жоспарының орындалуына мониторинг жүргізу;
 • Басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан және өзге ұйымдардан келіп түсетін хат-хабарларға Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды қарау және дайындау, сондай-ақ Банктің құрылымдық бөлімшелерінің сұрау салуларын қарау;
 • Басқарма құзыреті шеңберінде уәкілетті орган бекіткен тізбеге, талаптар мен мерзімдерге сәйкес Банктің уәкілетті органдарына басқарушылық есептілікті, Банк қызметінің нәтижелері туралы талдамалық материалдарды дайындау және ұсыну, басқарма есептілігін автоматтандыруға қатысу;
 • Басқару процестерін жетілдіру және басқару жұмысын регламенттейтін құжаттарды әзірлеу бойынша ықтимал нұсқаларды әзірлеу мақсатында басқару жұмысын талдауға, бизнес-процестердегі өзгерістер және жаңа бизнес-процестерді енгізу жөніндегі жұмыс топтарына қатысу.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz поштаға жіберу.

Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!